1. Allmänt

Detta avtal gäller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och Byggplanen. Avtalet gäller samtliga tjänster och produkter Byggplanen erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

1.1 Avtalets omfattning

Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning (avsnitt 2), support och underhåll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).

1.2 Ändringar av avtalet

Byggplanen förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på Byggplanens hemsida (https://byggplanen.se).

2. Avtalstid, avgifter och uppsägning
2.1 Hur avgiften betalas

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura.

2.2 Avtalstiden för abonnemanget

Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Specifik tjänst gäller under den tid som står specificerat på fakturan.

2.3 Förnyelse av abonnemang

För abonnemang som förnyas skickar Byggplanen ut en faktura om förnyelse för en lika lång period vid den nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framåt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt då Byggplanen skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har Byggplanen rätt att stänga av kundens abonnemang och påföra påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt eventuellt ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
Om fakturan inte betalas inom betalningsfristen kan abonnemanget med dess innehåll raderas. Kunden är betalningsskyldig för utställd faktura.

2.4 Förändringar av avgifter

Avgiftsändringar informeras via Byggplanens hemsida (https://byggplanen.se). Byggplanen har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.

2.5 Kundens rätt att avsluta abonnemang

Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos Byggplanen när som helst via en uppsägning (se 2.7). Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang. Kunden har 30 dagars öppet köp, vilket innebär att kunden när som helst inom dessa 30 dagar kan ångra sitt abonnemang och få pengarna tillbaka.

2.6 Uppsägning av abonnemanget

En uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från den e-postadress som står som ägare av kontot till info@byggplanen.se och därefter bekräftar uppsägningen genom att besvara det mail som Byggplanen skickar ut efter kundens begäran.

2.7 Aktivt abonnemang under avtalstiden

Byggplanen ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt på Byggplanens servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).

2.8 Radering av data vid avslutat abonnemang

Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos Byggplanen.

2.9 Återaktivering av abonnemang

Ett avslutat abonnemang kan eventuellt återaktiveras i de fall då en backup av kundens data ej raderats. Vid återaktivering av abonnemang tar Byggplanen från kunden ut en avgift på 350 kronor exklusive moms.

3. Support och underhåll
3.1 Planerade driftstopp

Vid varje planerat driftstopp ska Byggplanen meddela kunden minst en dag innan avbrottet. Byggplanen meddelar kunden härom genom e-post eller sociala medier. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står Byggplanen fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 4).

3.2 Supporttider

Byggplanen förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på Byggplanens hemsida.

4. Ansvarsfriskrivning

Byggplanen tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data.. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av Byggplanen.

5. Kundens ansvar

Kundens ansvar mot Bygplanen innebär att:

  • inte bryta mot svensk lag.
  • enbart nyttja den tjänst hos Byggplanen som kunden beställt.
  • inte från sitt abonnemang genomföra intrångsförsök på övrig data som inte tillhör kunden.
  • alltid kontakta Byggplanen genom kontaktvägar som är kopplade till kundens konto, till exempel registrerad
  • e-postadress eller registrerat telefonnummer.
  • uppdatera sina personuppgifter.
5.1 Kundens avtalsbrott

Byggplanen har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal.

6. Personuppgifter

Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och Byggplanen. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i Byggplanen ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till Byggplanen för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen. För mer information se Byggplanens Integritetspolicy

7. Övriga villkor
7.1 Extratjänster/produkter

Eventuell extratjänst eller produkt kan beställas via direktkontakt med Byggplanen. Detta avtal är grund för alla andra avtal kund har med Byggplanen. Eventuella avtal utöver detta avtal ska ses som tilläggsavtal med detta avtal som huvudavtal.

7.5 Tillämplig lag och tvist

På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan Byggplanen och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta får tvisten prövas i svensk allmän domstol. Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation på lösning av tvisten.

Mer än 10600 byggprojekt

Används i mer än 10600 byggprojekt

Byggplanen används av fler än 950 platschefer

Används av fler än 950 platschefer

Byggplanen erbjuder öppet köp i 30 dagar

30 dagar öppet köp

Fri support ingår självklart

Fri support